แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 – 2566

27 เม.ย. 65

แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง