การมอบหมายงานให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานราชการแทนปลัดเทศบาล

21 มิ.ย. 65