แบบสำรวจความพึงพอใจ

ข้อมูลทั่วไป
แบบสอบถาม
หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
(5)
ดี
(4)
ปานกลาง
(3)
พอใช้
(2)
ปรับปรุง
(1)
ความสะดวกในการติดต่อราชการ
ด้านการรับบริการ
สถานที่ที่ให้บริการประชาชน