ประกาศ เรื่อง ยกเว้นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

02 ต.ค. 66
ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่
เรื่อง ยกเว้นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

——————————————————————–

                       ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  มาตรา  11  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  ข้อ  11  เมื่อหน่วยงานขอรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณางบประมาณแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น  จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

 

เนื่องจากเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567  ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ไม่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน  500,000.-  บาท  ดังนั้น  จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องประกาศจัดทำแผนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  มาตรา  11  ข้อ (2)  กรกณีที่วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด  ทั้งนี้  ตามมาตรา  56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

 

                        ดังนั้น  เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

  ประกาศ ณ วันที่    2  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖