ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

01 ต.ค. 63

ด้วยเทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  2564 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารเทศบาลตำบลรังกาใหญ่แล้ว       เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   จึงขอประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  2564   เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน