ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)

20 ต.ค. 63

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ  จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ  นั้น

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2564  ตามเอกสารที่แนบท้านนี้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :