ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

03 ต.ค. 65

 

ด้วยเทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  2566 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารเทศบาลตำบลรังกาใหญ่แล้ว       เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  2566  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   จึงขอประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  2566   เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   3    เดือน ตุลาคม   พ.ศ.  2565

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :