สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเถอพิาย ห่างจากอำเภอพิมายประมาณ 10 กิโลเมตร การติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ สามารถเดินทางโดนรถยนต์หรือรถโดยสารประจำทางสาย นครราชสีมา-พิมาย-ชุมพวง ได้โดยสะดวก

เขตประปกครอง

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมด 96.41 ตารางกิโลเมตร หรือ 60,256.25 ไร่ และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน

ตำบลรังกาใหญ่แบ่งการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน[1] คือ

 • หมู่ที่ 1 บ้านพุทรา
 • หมู่ที่ 2 บ้านฉกาจ
 • หมู่ที่ 3 บ้านช่องโค
 • หมู่ที่ 4 บ้านรังกาใหญ่
 • หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ำกิน
 • หมู่ที่ 7 บ้านรังกาน้อย
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมง
 • หมู่ที่ 9 บ้านพุทรา
 • หมู่ที่ 10 บ้านนิคมพัฒนา
 • หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี
 • หมู่ที่ 12 บ้านหนองรัง
 • หมู่ที่ 13 บ้านตะปัน
 • หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา
 • หมู่ที่ 15 บ้านตะปันสามัคคี 1
 • หมู่ที่ 16 บ้านสามัคคี
 • หมู่ที่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์
 • หมู่ที่ 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา
 • หมู่ที่ 19 บ้านตะปันประชาสรรค์
 • หมู่ที่ 20 บ้านหนองไทร

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงคลื่นลอยตื่น และมีถนนลาดยางสาย พิมาย-ชุมพวง เป็นจุดแบ่งเขต

แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้แก่ ลำน้ำเค็ม ลำทองหลาง ลำห้วยฉกาจ และคลองสาขาลำน้ำดังกล่าว ซึ่งปริมาณน้ำจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพตามธรรมชาติของน้ำฝนในแต่ละปี

ประชากร

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ มีประชากรทั้งสิ้น 14,189 คน ชาย 6,929 คน หญิง 7,260 คน เฉลี่ย 147.17 คน/ตร.กม.

อาณาเขต

ทิศเหนือ

– ติอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพิมาย

ทิศตะวันออก

– ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย และองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้

– ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก

– ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราสีมา