สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเถอพิาย ห่างจากอำเภอพิมายประมาณ 10 กิโลเมตร การติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ สามารถเดินทางโดนรถยนต์หรือรถโดยสารประจำทางสาย นครราชสีมา-พิมาย-ชุมพวง ได้โดยสะดวก

เขตประปกครอง

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมด 74,346 ตารางกิโลเมตร หรือ 46,466.25 ไร่ และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงคลื่นลอยตื่น และมีถนนลาดยางสาย พิมาย-ชุมพวง เป็นจุดแบ่งเขต

แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้แก่ ลำน้ำเค็ม ลำทองหลาง ลำห้วยฉกาจ และคลองสาขาลำน้ำดังกล่าว ซึ่งปริมาณน้ำจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพตามธรรมชาติของน้ำฝนในแต่ละปี

ประชากร

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ มีประชากรทั้งสิ้น 14,428 คน ชาย 7,099 คน หญิง 7,329 คน เฉลี่ย 194 คน/ตร.กม.

อาณาเขต

ทิศเหนือ

– ติอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพิมาย

ทิศตะวันออก

– ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย และองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้

– ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก

– ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราสีมา