ประวัติความเป็นมา

ตำบลรังกาใหญ่มีทั้งหมด 20 หมู่บ้าน เดิมขึ้นกับตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2501 ได้แยกออกมาเป็นตำบลรังกาใหญ่ โดยมีกำนันพรม กาศก้อง เป็นกำนันคนแรก

วันที่ 19 มกราคม 2539 ได้มีการยกฐานะจากสภาตำบลรังกาใหญ่ เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลรังกาใหญ่ และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลรังกาใหญ่ ได้ยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลรังกาใหญ่