ประชากรในเขตเทศบาล

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ มีประชากรทั้งสิ้น 14,189 คน แบ่งเป็น  ชาย 6,929 คน  หญิง 7,260 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 190.85 คน/ตร.กม. จำนวน 4,707ครัวเรือน