ประชากรในเขตเทศบาล

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ มีประชากรทั้งสิ้น 14,442 คน แบ่งเป็น  ชาย 7,099 คน  หญิง 7,329 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 194 คน/ตร.กม. จำนวน 4,362 ครัวเรือน