หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

21 เม.ย. 63