หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

22 ก.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :