สรุปจำนวนพนักงานเทศบาลที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานในแผนอัตรากำลัง 3 ปี

13 พ.ค. 64