รายงานสรุปสรุปผลการดำเนินดำเนินการทางวินัยและการถูกชี้มูลความผิดและถูกสั่งให้พ้นตำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาสามปีของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเทศบาลเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2566 และประจำปีงบประมาณ 2567

27 พ.ค. 67