ระบบสารสนเทศที่ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภายนอกองค์กร

24 พ.ย. 66