มอบอำนาจให้รองนายกปฏิบัติราชการเเทนนายกเทศมนตรี

09 ส.ค. 64