รายงานปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

10 ต.ค. 62

รายงานปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562