ผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

08 ต.ค. 63

ผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ระหว่างเดือนกรกฎาคม  2563 – เดือนกันยายน  2563)