ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

01 ต.ค. 64

ด้วยเทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  2564  โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารเทศบาลตำบลรังกาใหญ่แล้ว  เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  2565  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี  2565  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบดดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :