ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เรื่อง รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

09 พ.ย. 63

เดือน  พฤศจิกายน  ด้วยเทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบการเงินอื่น ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  ข้อ  101  เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  จึงขอประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน  และงบการเงินอืาน ๆ ประจำปีงบประมาณ  2563  เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  9  พฤศจิกายน  2563