ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

31 มี.ค. 66

ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา