สำนักปลัด

นายนอม สุขโข
ปลัดเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

นายนอม สุขโข

ปลัดเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

นางสาวน้ำฟ้า ศรีชุ่ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวน้ำฟ้า ศรีชุ่ม

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางวิภา ชัยเฉลียว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางวิภา ชัยเฉลียว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายณัฏพัชร์ นิธิวรรธนันท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายณัฏพัชร์ นิธิวรรธนันท์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายนันทวุฒิ ฤทธิ์ไธสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายนันทวุฒิ ฤทธิ์ไธสง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอมร ศรีเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางอมร ศรีเมือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายวีระศักดิ์ คำบุศย์
นิติกรชำนาญการ

นายวีระศักดิ์ คำบุศย์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวอัมไพวรรณ รุดพิมาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอัมไพวรรณ รุดพิมาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าเอกชนาวีร์ ทองหนัก
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

จ่าเอกชนาวีร์ ทองหนัก

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

นางยุภาภรณ์ วังงาม
นักจัดการงานทั่วไป

นางยุภาภรณ์ วังงาม

นักจัดการงานทั่วไป

นางวริษฐา ฉายพิมาย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางวริษฐา ฉายพิมาย

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชิษณุพงศ์ เที่ยงธนากุลกิตต์
ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน

นายชิษณุพงศ์ เที่ยงธนากุลกิตต์

ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน

นางดารารัตน์ ควบพิมาย
ุผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางดารารัตน์ ควบพิมาย

ุผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายเอกชัย สีชมพู
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายเอกชัย สีชมพู

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวชินนิชา ดีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชินนิชา ดีแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวทรายขวัญ ด่านกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวทรายขวัญ ด่านกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายเริงศักดิ์ ฉายพิมาย
พนักงานขับรถยนต์

นายเริงศักดิ์ ฉายพิมาย

พนักงานขับรถยนต์

นายศักดิ์สิทธิ์ รักไร่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายศักดิ์สิทธิ์ รักไร่

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายสิงห์ เกยโนนสูง
พนักงานดับเพลิง

นายสิงห์ เกยโนนสูง

พนักงานดับเพลิง

นายประจวบ แววไว
พนักงานดับเพลิง

นายประจวบ แววไว

พนักงานดับเพลิง

นายสุรินทร์ ค้าขาย
พนักงานดับเพลิง

นายสุรินทร์ ค้าขาย

พนักงานดับเพลิง

นายศักดิ์ชัย คูณพิมาย
พนักงานดับเพลิง

นายศักดิ์ชัย คูณพิมาย

พนักงานดับเพลิง

นายบุญช่วย จิพิมาย
พนักงานขับรถยนต์

นายบุญช่วย จิพิมาย

พนักงานขับรถยนต์

นายธวัชชัย ฉายพิมาย
นักการภารโรง

นายธวัชชัย ฉายพิมาย

นักการภารโรง

นายวีระพงษ บำเพ็ญชาติ
คนงานทั่วไป

นายวีระพงษ บำเพ็ญชาติ

คนงานทั่วไป

นางบุหลัน ผ่องพรรณ์
แม่บ้าน
(จ้างเหมา)

นางบุหลัน ผ่องพรรณ์

แม่บ้าน

(จ้างเหมา)

นางจันทมี ไม้กลาง
แม่บ้าน
(จ้างเหมา)

นางจันทมี ไม้กลาง

แม่บ้าน

(จ้างเหมา)

นางวรรณเพ็ญ สุขก้อง
แม่บ้าน
(จ้างเหมา)

นางวรรณเพ็ญ สุขก้อง

แม่บ้าน

(จ้างเหมา)

นายบุญยืน ปลิวพิมาย
คนงานทั่วไป
(จ้างเหมา)

นายบุญยืน ปลิวพิมาย

คนงานทั่วไป

(จ้างเหมา)