สำนักปลัด

นางสาวน้ำฟ้า ศรีชุ่ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวน้ำฟ้า ศรีชุ่ม

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางอมร ศรีเมือง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางอมร ศรีเมือง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายณัฏพัชร์ นิธิวรรธนันท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายณัฏพัชร์ นิธิวรรธนันท์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายนันทวุฒิ ฤทธิ์ไธสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายนันทวุฒิ ฤทธิ์ไธสง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวีระศักดิ์ คำบุศย์
นิติกรชำนาญการ

นายวีระศักดิ์ คำบุศย์

นิติกรชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ นาอ้อม
นักวิเคารห์นโยบายและแผน

นางสาวพรทิพย์ นาอ้อม

นักวิเคารห์นโยบายและแผน

นางสาวอัมไพวรรณ รุดพิมาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอัมไพวรรณ รุดพิมาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าเอกชนาวีร์ ทองหนัก
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

จ่าเอกชนาวีร์ ทองหนัก

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

นางวริษฐา ฉายพิมาย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางวริษฐา ฉายพิมาย

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชิษณุพงศ์ เที่ยงธนากุลกิตต์
ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน

นายชิษณุพงศ์ เที่ยงธนากุลกิตต์

ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน

นางดารารัตน์ ควบพิมาย
ุผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางดารารัตน์ ควบพิมาย

ุผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายเอกชัย สีชมพู
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายเอกชัย สีชมพู

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวชินนิชา ดีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชินนิชา ดีแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวทรายขวัญ ด่านกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวทรายขวัญ ด่านกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายศักดิ์สิทธิ์ รักไร่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายศักดิ์สิทธิ์ รักไร่

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายเริงศักดิ์ ฉายพิมาย
พนักงานขับรถยนต์

นายเริงศักดิ์ ฉายพิมาย

พนักงานขับรถยนต์

นายบุญช่วย จิพิมาย
พนักงานขับรถยนต์

นายบุญช่วย จิพิมาย

พนักงานขับรถยนต์

นายสิงห์ เกยโนนสูง
พนักงานดับเพลิง

นายสิงห์ เกยโนนสูง

พนักงานดับเพลิง

นายประจวบ แววไว
พนักงานดับเพลิง

นายประจวบ แววไว

พนักงานดับเพลิง

นายศักดิ์ชัย คูณพิมาย
พนักงานดับเพลิง

นายศักดิ์ชัย คูณพิมาย

พนักงานดับเพลิง

นายธวัชชัย ฉายพิมาย
นักการภารโรง

นายธวัชชัย ฉายพิมาย

นักการภารโรง

นายวีระพงษ บำเพ็ญชาติ
คนงานทั่วไป

นายวีระพงษ บำเพ็ญชาติ

คนงานทั่วไป

นางจันทมี ไม้กลาง
แม่บ้าน
(จ้างเหมา)

นางจันทมี ไม้กลาง

แม่บ้าน

(จ้างเหมา)

นางวรรณเพ็ญ สุขก้อง
แม่บ้าน
(จ้างเหมา)

นางวรรณเพ็ญ สุขก้อง

แม่บ้าน

(จ้างเหมา)

นางบุบผาชาติ บำเพ็ญชาติ
แม่บ้าน
(จ้างเหมา)

นางบุบผาชาติ บำเพ็ญชาติ

แม่บ้าน

(จ้างเหมา)

นายเกียงศักดิ์ ปลิวพิมาย
คนงาน
(จ้างเหมา)

นายเกียงศักดิ์ ปลิวพิมาย

คนงาน

(จ้างเหมา)

นายอนิรุทธ์ บุญกำเนิด
คนงาน

นายอนิรุทธ์ บุญกำเนิด

คนงาน

นายอนิรุต ค้าขาย
พนักงานดับเพลิง

นายอนิรุต ค้าขาย

พนักงานดับเพลิง