สำนักปลัด

นางวริษฐา ฉายพิมาย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางวริษฐา ฉายพิมาย

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางดารารัตน์ ควบพิมาย
ุผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางดารารัตน์ ควบพิมาย

ุผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายเอกชัย สีชมพู
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายเอกชัย สีชมพู

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวชินนิชา ดีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชินนิชา ดีแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวทรายขวัญ ด่านกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวทรายขวัญ ด่านกระโทก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายเริงศักดิ์ ฉายพิมาย
พนักงานขับรถยนต์

นายเริงศักดิ์ ฉายพิมาย

พนักงานขับรถยนต์

นายวีระพงษ บำเพ็ญชาติ
คนงานทั่วไป

นายวีระพงษ บำเพ็ญชาติ

คนงานทั่วไป

นายบุญช่วย จิพิมาย

พนักงานขับรถยนต์

นางบุหลัน ผ่องพรรณ์
แม่บ้าน
(จ้างเหมา)

นางบุหลัน ผ่องพรรณ์

แม่บ้าน

(จ้างเหมา)

นางจันทมี ไม้กลาง
แม่บ้าน
(จ้างเหมา)

นางจันทมี ไม้กลาง

แม่บ้าน

(จ้างเหมา)

นางวรรณเพ็ญ สุขก้อง
แม่บ้าน
(จ้างเหมา)

นางวรรณเพ็ญ สุขก้อง

แม่บ้าน

(จ้างเหมา)

นายบุญยืน ปลิวพิมาย
คนงานทั่วไป
(จ้างเหมา)

นายบุญยืน ปลิวพิมาย

คนงานทั่วไป

(จ้างเหมา)