สมาชิกสภาเทศบาล

นายประพันธ์ ควบพิมาย
ประธานสภาเทศบาลตำบลรังกาใหญ่
085-7652451

นายประพันธ์ ควบพิมาย

ประธานสภาเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

085-7652451

นายพรชัย ควบพิมาย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลรังกาใหญ่
086-2503979

นายพรชัย ควบพิมาย

รองประธานสภาเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

086-2503979

นางศรีประไพ สุขจรรยา
สมาชิกสภา
081-8791464

นางศรีประไพ สุขจรรยา

สมาชิกสภา

081-8791464

นายมะโน ระบือพิณ
สมาชิกสภา
081-1209919

นายมะโน ระบือพิณ

สมาชิกสภา

081-1209919

นายชูเกียรติ กาศก้อง
สมาชิกสภา
061-6169351

นายชูเกียรติ กาศก้อง

สมาชิกสภา

061-6169351

นายสมหมาย ชัยเฉลียว
สมาชิกสภา
095-3742394

นายสมหมาย ชัยเฉลียว

สมาชิกสภา

095-3742394

นางสุทธิพร ขวัญมณี
สมาชิกสภา
081-8791022

นางสุทธิพร ขวัญมณี

สมาชิกสภา

081-8791022

นายธีรเกียรติ กาศก้อง
สมาชิกสภา
082-9956004

นายธีรเกียรติ กาศก้อง

สมาชิกสภา

082-9956004

นางฉลอง เปรี่ยมสุข
สมาชิกสภา
081-9772479

นางฉลอง เปรี่ยมสุข

สมาชิกสภา

081-9772479

นายลิขิต การค้า
สมาชิกสภา
085-8564378

นายลิขิต การค้า

สมาชิกสภา

085-8564378

นางพัชรินทร์ ประกอบผล
สมาชิกสภา
085-3049810

นางพัชรินทร์ ประกอบผล

สมาชิกสภา

085-3049810