สมาชิกสภาเทศบาล

นายประพันธ์ ควบพิมาย
ประธานสภาเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

นายประพันธ์ ควบพิมาย

ประธานสภาเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

นายพรชัย ควบพิมาย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

นายพรชัย ควบพิมาย

รองประธานสภาเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

นางศรีประไพ สุขจรรยา
สมาชิกสภา

นางศรีประไพ สุขจรรยา

สมาชิกสภา

นายมะโน ระบือพิณ
สมาชิกสภา

นายมะโน ระบือพิณ

สมาชิกสภา

นายชูเกียรติ กาศก้อง
สมาชิกสภา

นายชูเกียรติ กาศก้อง

สมาชิกสภา

นายสมหมาย ชัยเฉลียว
สมาชิกสภา

นายสมหมาย ชัยเฉลียว

สมาชิกสภา

นางสุทธิพร ขวัญมณี
สมาชิกสภา

นางสุทธิพร ขวัญมณี

สมาชิกสภา

นายธีรเกียรติ กาศก้อง
สมาชิกสภา

นายธีรเกียรติ กาศก้อง

สมาชิกสภา

นางฉลอง เปรี่ยมสุข
สมาชิกสภา

นางฉลอง เปรี่ยมสุข

สมาชิกสภา

นายลิขิต การค้า
สมาชิกสภา

นายลิขิต การค้า

สมาชิกสภา

นางพัชรินทร์ ประกอบผล
สมาชิกสภา

นางพัชรินทร์ ประกอบผล

สมาชิกสภา

นางสาวสุวิภา สงนอก
สมาชิกสภา

นางสาวสุวิภา สงนอก

สมาชิกสภา