ทำเนียบคณะผู้บริหาร

นายเสถียร ควบพิมาย
นานายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่

นายเสถียร ควบพิมาย

นานายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่

นายธวัชชัย เพชรโต
รองนายกเทศมนตรี

นายธวัชชัย เพชรโต

รองนายกเทศมนตรี

นายชูเกียรติ ควบพิมาย
รองนายกเทศมนตรี

นายชูเกียรติ ควบพิมาย

รองนายกเทศมนตรี

นายเจริญ บุญพร้อม
เลขานายกเทศมนตรี

นายเจริญ บุญพร้อม

เลขานายกเทศมนตรี

นายสุวิทย์ เพียรค้า
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายสุวิทย์ เพียรค้า

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี