ทำเนียบคณะผู้บริหาร

นายเสถียร ควบพิมาย
นานายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่

นายเสถียร ควบพิมาย

นานายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่

นายธวัชชัย เพชรโต
รองนายกเทศมนตรี

นายธวัชชัย เพชรโต

รองนายกเทศมนตรี

นายชูเกียรติ ควบพิมาย
รองนายกเทศมนตรี

นายชูเกียรติ ควบพิมาย

รองนายกเทศมนตรี

นายเจริญ บุญพร้อม

เลขานายกเทศมนตรี

นายสุวิทย์ เพียรค้า
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายสุวิทย์ เพียรค้า

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี