ทำเนียบคณะผู้บริหาร

นายเสถียร ควบพิมาย
นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่
093-5629191

นายเสถียร ควบพิมาย

นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่

093-5629191

นายธวัชชัย เพชรโต
รองนายกเทศมนตรี
089-8480507

นายธวัชชัย เพชรโต

รองนายกเทศมนตรี

089-8480507

นายชูเกียรติ ควบพิมาย
รองนายกเทศมนตรี
086-2572952

นายชูเกียรติ ควบพิมาย

รองนายกเทศมนตรี

086-2572952

นายเจริญ บุญพร้อม
เลขานายกเทศมนตรี
084-6053117

นายเจริญ บุญพร้อม

เลขานายกเทศมนตรี

084-6053117

นายสุวิทย์ เพียรค้า
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
087-9761711

นายสุวิทย์ เพียรค้า

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

087-9761711

นายนอม สุขโข
ปลัดเทศบาล
081-9767494

นายนอม สุขโข

ปลัดเทศบาล

081-9767494

นายสุรพล เก่งนอก
รองปลัดเทศบาล
089-8497341

นายสุรพล เก่งนอก

รองปลัดเทศบาล

089-8497341

นางสาวน้ำฟ้า ศรีชุ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
081-1202435

นางสาวน้ำฟ้า ศรีชุ่ม

หัวหน้าสำนักปลัด

081-1202435

นางสาววิไลพร มิดสันเทียะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
095-6964714

นางสาววิไลพร มิดสันเทียะ

ผู้อำนวยการกองคลัง

095-6964714

นายพงศธร กรพิมาย
ผู้อำนวยการกองช่าง
081-2663066

นายพงศธร กรพิมาย

ผู้อำนวยการกองช่าง

081-2663066

นางสาวสุภาวดี ศรีชุ่ม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
088-7742658

นางสาวสุภาวดี ศรีชุ่ม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

088-7742658

นางอรวรรณ เพชรสัมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขรักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
094-5431686

นางอรวรรณ เพชรสัมฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขรักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

094-5431686