กองสาธารณสุขฯ

นายเอกพล คมพิมาย
คนงานประจำรถขยะ

นายเอกพล คมพิมาย

คนงานประจำรถขยะ