กองสาธารณสุขฯ

นางอรวรรณ เพชรสัมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอรวรรณ เพชรสัมฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายชูเกียรติ เพชรสัมฤทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายชูเกียรติ เพชรสัมฤทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายพิศาล การค้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพิศาล การค้า

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมเกียรติ สุขก้อง
พนักงานขับรถยนต์

นายสมเกียรติ สุขก้อง

พนักงานขับรถยนต์

นายกรุง บำรุงนา
คนงานประจำรถขยะ

นายกรุง บำรุงนา

คนงานประจำรถขยะ

นายสมศักดิ์ หมวกพิมาย
คนงานประจำรถขยะ

นายสมศักดิ์ หมวกพิมาย

คนงานประจำรถขยะ

นายาผดุง บำรุงนา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายาผดุง บำรุงนา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมนึก สงพิมาย
คนงานประจำรถขยะ

นายสมนึก สงพิมาย

คนงานประจำรถขยะ

นายอรรถพล บุญใหญ่
คนงานประจำรถขยะ

นายอรรถพล บุญใหญ่

คนงานประจำรถขยะ

นายอำนวย มหานารี
คนงานประจำรถขยะ

นายอำนวย มหานารี

คนงานประจำรถขยะ

นายเอกพล คมพิมาย
คนงานประจำรถขยะ

นายเอกพล คมพิมาย

คนงานประจำรถขยะ

นายศิลา ปั่นสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(จ้างเหมา)

นายศิลา ปั่นสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(จ้างเหมา)

ยุพาพร มหานารี
พนักงานจ้างเหมา

ยุพาพร มหานารี

พนักงานจ้างเหมา

นางพวงเพ็ญ กุนอก
พนักงานจ้างเหมา

นางพวงเพ็ญ กุนอก

พนักงานจ้างเหมา