กองสาธารณสุขฯ

นางอรวรรณ เพชรสัมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางอรวรรณ เพชรสัมฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายพสิษฐ์ ฐิติเมธีรัตน์
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นายพสิษฐ์ ฐิติเมธีรัตน์

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นายชูเกียรติ เพชรสัมฤทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายชูเกียรติ เพชรสัมฤทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายพิศาล การค้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพิศาล การค้า

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมเกียรติ สุขก้อง
พนักงานขับรถยนต์

นายสมเกียรติ สุขก้อง

พนักงานขับรถยนต์

นายกรุง บำรุงนา
คนงานประจำรถขยะ

นายกรุง บำรุงนา

คนงานประจำรถขยะ

นายสมศักดิ์ หมวกพิมาย
คนงานประจำรถขยะ

นายสมศักดิ์ หมวกพิมาย

คนงานประจำรถขยะ

นายาผดุง บำรุงนา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายาผดุง บำรุงนา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมนึก สงพิมาย
คนงานประจำรถขยะ

นายสมนึก สงพิมาย

คนงานประจำรถขยะ

นายอรรถพล บุญใหญ่
คนงานประจำรถขยะ

นายอรรถพล บุญใหญ่

คนงานประจำรถขยะ

นายอำนวย มหานารี
คนงานประจำรถขยะ

นายอำนวย มหานารี

คนงานประจำรถขยะ

นายเอกพล คมพิมาย
คนงานประจำรถขยะ

นายเอกพล คมพิมาย

คนงานประจำรถขยะ