กองช่าง

นายพงศธร กรพิมาย
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพงศธร กรพิมาย

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายภากรณ์ พงษ์พิมาย
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายภากรณ์ พงษ์พิมาย

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายชัย หมายแก้วกลาง
หัวหน้าผ่ายการโยธา

นายชัย หมายแก้วกลาง

หัวหน้าผ่ายการโยธา

นายธนบัตร มนัสการ
นายช่างโยธา อส.

นายธนบัตร มนัสการ

นายช่างโยธา อส.

นายศาสตรา มิดสันเทียะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายศาสตรา มิดสันเทียะ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเสกสรรค์ รักสมัย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเสกสรรค์ รักสมัย

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสุวิทย์ กลั่นมา
พนักงานขับรถยนต์

นายสุวิทย์ กลั่นมา

พนักงานขับรถยนต์

นายอนุพงษ์ เจนไร่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุพงษ์ เจนไร่

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกิติกร รักศิริ
พนักงานขับรถยนต์

นายกิติกร รักศิริ

พนักงานขับรถยนต์

นายธีรชัย ใสพลกรัง
พนักงานขับรถยนต์

นายธีรชัย ใสพลกรัง

พนักงานขับรถยนต์

ว่าที่ ร.ต.พงศธร บุญฉ่ำ
พนักงานขับรถยนต์

ว่าที่ ร.ต.พงศธร บุญฉ่ำ

พนักงานขับรถยนต์

นายอานันท์ ปลั่งพิมาย
คนงาน

นายอานันท์ ปลั่งพิมาย

คนงาน

นายพิชัย ฉายพิมาย
คนงาน

นายพิชัย ฉายพิมาย

คนงาน

นางสาวสิริยากร ตับกลาง
(จ้างเหมา)

นางสาวสิริยากร ตับกลาง

(จ้างเหมา)