กองช่าง

นายพงศธร กรพิมาย
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพงศธร กรพิมาย

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายภากรณ์ พงษ์พิมาย
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายภากรณ์ พงษ์พิมาย

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายธนบัตร มนัสการ
นายช่างโยธา อส.

นายธนบัตร มนัสการ

นายช่างโยธา อส.

นายศาสตรา มิดสันเทียะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายศาสตรา มิดสันเทียะ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเสกสรรค์ รักสมัย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเสกสรรค์ รักสมัย

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ว่าที่รต.ญ.นารินทร์ มานะการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ว่าที่รต.ญ.นารินทร์ มานะการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุวิทย์ กลั่นมา
พนักงานขับรถยนต์

นายสุวิทย์ กลั่นมา

พนักงานขับรถยนต์

นายอนุพงษ์ เจนไร่
พนักงานขับรถยนต์

นายอนุพงษ์ เจนไร่

พนักงานขับรถยนต์

นายกิติกร รักศิริ
พนักงานขับรถยนต์

นายกิติกร รักศิริ

พนักงานขับรถยนต์

นายธีรชัย ใสพลกรัง
พนักงานขับรถยนต์

นายธีรชัย ใสพลกรัง

พนักงานขับรถยนต์

นายอานันท์ ปลั่งพิมาย
คนงาน

นายอานันท์ ปลั่งพิมาย

คนงาน