กองคลัง

นางสาววิไลพร มิดสันเทียะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววิไลพร มิดสันเทียะ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนิภาพร พลฉิม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวนิภาพร พลฉิม

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวภาวิณี หะริตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวภาวิณี หะริตา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอานันท์ ปลั่งพิมาย
พนักงานจ้างเหมา

นายอานันท์ ปลั่งพิมาย

พนักงานจ้างเหมา