กองคลัง

นางสาววิไลพร มิดสันเทียะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววิไลพร มิดสันเทียะ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพิมพ์จันทร์ อยู่ยอด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวพิมพ์จันทร์ อยู่ยอด

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวปุณยภา ไชยงาม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวปุณยภา ไชยงาม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวอนงค์นาฎ บำรุงนา
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวอนงค์นาฎ บำรุงนา

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนิภาพร พลฉิม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวนิภาพร พลฉิม

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางหนึ่งฤทัย ราชนิล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางหนึ่งฤทัย ราชนิล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวตรีพร จันทร์โพธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวตรีพร จันทร์โพธิ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางอรัญญา ทันสันเทียะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางอรัญญา ทันสันเทียะ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวพิมพกาญจน์ พลฉิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวพิมพกาญจน์ พลฉิม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางปวีณา เหมือนสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางปวีณา เหมือนสันเทียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวภาวิณี หะริตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวภาวิณี หะริตา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมาโนชญ์ เทพรัตน์
พนักงานขับรถยนต์

นายมาโนชญ์ เทพรัตน์

พนักงานขับรถยนต์

นางสาววรรณวิสาข์ วงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(จ้างเหมา)

นางสาววรรณวิสาข์ วงษ์สุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(จ้างเหมา)