ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

14 เม.ย. 63

ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ตามที่สภาเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1) การควบคุมการเลี้ยงการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 2) การควบคุมการเลี้ยงการปล่อยสัตว์ (สุนัขและแมว) พ.ศ. 2562 3) การควบคุมการประกอบกิจการน้ำตู้หยอดเหรียญ พ.ศ. 2562 และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เทศบาลตำบลรังกาใหญ่จึงประกาศใช้เทศบัญญัติดังกล่าว โดยให้มีผลบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลรังกาใหญ่เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่แล้วเจ็ดวัน