ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหลวงเชื่อมถนนกรมโยธาธิการ สายเมนที่ 4 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านช่องโค

06 ต.ค. 64

ตามประกาศ  เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอริกส์  (e-bidding)  จ้าง

ก่อสร้าง  ลงวันที่  13  กันยายน  2564  ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาดีที่สุด  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 

เนื่องจาก  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ช้างไทยการโยธา  2018  ของสละสิทธิ์ในการลงนามในสัญญาจ้าง

 

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ขอยกเลิศประกาศดังกล่าวและขอประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุดใหม่

ดังนี้

 

 

เป็นราคาที่รวม  VAT               เป็นราคาที่ไม่รวม  VAT

 

 

รายการที่พิจารณา

 

ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองหลวงเชื่อมถนนกรมโยธาธิการ  สายเมนที่  4  (ต่อจากของเดิม)  หมู่ที่  3  บ้านช่องโค

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ตติญชัย (2004) 1,049,000.00

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่    6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2564