ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

08 ต.ค. 64

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ  นั้น

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  (เพิ่มเติม)    ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  8  ตุลาคม  พ.ศ.  2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :