โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมที่ 3 การถอดบทเรียนลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน 20 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 หลังคาเรือน ประจำปี 2566

15 ส.ค. 66