โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส และจัดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๑๑

13 มิ.ย. 65