โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน ประจำปี 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 60 – เดือนสิงหาคม 61 ของ กลุ่ม อสม. หมู่ที่ 8 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.รังกาใหญ่

01 พ.ย. 61

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน ประจำปี 2561

ระหว่างเดือนตุลาคม 60 – เดือนสิงหาคม 61 ของ กลุ่ม อสม. หมู่ที่ 8 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.รังกาใหญ่