โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ชั้น3

27 ส.ค. 63