โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 บริเวณคลองห้วยลึก (หมู่ที่ 7 บ้านรังกาน้อย – หมู่ที่5 บ้านตะปัน และบริเวณคลองทางกอก หมู่ที่ 15 บ้านตะปันสามัคคี

21 ส.ค. 66