เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ดำเนินการออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแมลงพาหนะที่นำเชื้อโรคลัมปี สกินที่นำมาสู่โคกระบือในหมู่บ้านตำบลรังกาใหญ่

06 ก.ค. 64