เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เพียรค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานเพื่อเปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมระดมสมองเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน 2.การลดการใช้สารเคมีในธรรมชาติโดยฝึกทักษะการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 3.ประชาสัมพันธ์รณรงค์การหยุดเผา เพื่อลด PM 2.5 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ชั้น 3

24 มี.ค. 66