เผยแพร่ขอบเขตงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัล?คอนกรีต สายรังกาใหญ่ – บ้านส่วย หมู่ที่ 4 ตำบลรังกาใหญ่

14 มิ.ย. 62

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์  ผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  2,800  เมตร  หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  16,800  ตารางเมตร  ตามแบบ  ทต.รังกาใหญ่  14/2562

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :