เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยประธานการประชุม นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย​ และร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศระดับจังหวัดเพื่อประเมินและรับรองการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอพิมาย ร่วมกับ​นายประดิษฐ์ เกิดสุขสาธารณสุข​อำเภอพิมาย ,นายฐิตพัฒน์ พิพัฒนเบญจกูล ปศุสัตว์อำเภอพิมาย, นางกรรณิการ์ รักษา ท้องถิ่นอำเภอพิมาย,ผู้รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้าจาก สสอ.พิมาย,รพ.พิมาย,รพ.สต.ทุกแห่ง,สปอ.พิมาย,อปท.ทุกแห่ง เพื่อเตรียมความรับการประเมินท้องถิ่นและอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป

09 ก.พ. 67