เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ร่วมกับหน่วยงาน พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ นิคมสร้างตนเองพิมาย ออกเยี่ยมบ้านบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม / ผู้ยากไร้ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 14

07 ธ.ค. 66