เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ร่วมกับโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลรังกาใหญ่ “กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม ในระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563

14 ส.ค. 63