เทศบาลตำบลรักาใหญ่เปิดรับสมัครอาสาสมัครอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

15 ต.ค. 61

         เทศบาลตำบลรังกาใหญ่เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อให้ชาวตำบลรังกาใหญ่ที่สมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลแลัมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มรสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลรังกาใหญ่
 4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
 5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
 6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
 7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชน                จำนวน  1  ฉบับ
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว       จำนวน  1  ฉบับ
  (หากไม่มีรูปถ่าย ทต.รังกาใหญ่มีบริการถ่ายภาพให้)
  ส่งใบสมัครได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ พร้อมแนบเอกสาร รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-009755