วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ ร่วมต้อนรับคณะรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนที่ต้องการที่พึ่งพิง ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อให้การช่วยเหลือ ในพื้นที่บริการของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ นำโดย นายสุรพล เก่งนอก รองปลัดเทศบาล นางสาวสุภาวดี ศรีชุ่ม ผู้อำนวยการ กองการศึกษา นายนันทวุฒิ ฤทธิ์ไธสง นักพัฒนาชุมชน นายคฑาวุธ อารมณ์เพียร ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาและเป็นตัวแทนในนามเทศบาล มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่

23 มิ.ย. 66