ออกพื้นที่บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ

30 มิ.ย. 64