วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัด โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม

30 ส.ค. 66