วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ ๑.พระครูจันทสารกิจจาทร เจ้าคณะตำบลรังกาใหญ่ ๒.นายธนา พิพิธกุล พัฒนาการอำเภอพิมาย ๓.นางกรรณิการ์ รักษา ท้องถิ่นอำเภอพิมาย ๔.นางสาวอโนทัย หินสูงเนิน เกษตรอำเภอพิมาย ๕.นายเกษม บาตรโพธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิมาย ๖.นางกัญจน์มิตา ธัญวัฒน์ธีรากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมฯ ๒ ๗.นางภัสราวรรณ ธัชพงศ์ธาริน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังกาใหญ่ ๘.นายกฤษณพล รุ่งเรืองศักดิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค ๙.นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ ๑๐.นายพิทักษ์ เพชรโต กำนันตำบลรังกาใหญ่ ในข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของวัดและชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อสุขภาพ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพอันดีให้เกิดขึ้น ระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไป และเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ บ้านหนองโสมง หมู่ ๘ ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

12 ก.ค. 66