วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เพียรค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี กองสาธารณสุข และ ทีม อสม หมู่ที่ 18 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ หมู่ 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบปรมาณ 2566 โดยกองสาธารณสุขสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

07 ก.ค. 66