วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

22 มี.ค. 67