วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ มอบหมายให้ นายธวัชชัย เพชรโต รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ กองสาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ ทีม อสม หมูที่3ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ หมู่ 3 บ้านช่องโค ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบปรมาณ 2566 โดยกองสาธารณสุขสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

05 ก.ค. 66