วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารได้เดินทางไปเปิดโครงการส่งเสริมอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน(หลักสูตรการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม) ประจำปีงบประมาณ2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่ออาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลรังกาใหญ่

16 ส.ค. 66